My Forum - your board description
  [Search] Search   [Recent Topics] Recent Topics   [Hottest Topics] Hottest Topics   [Members]  Member Listing   [Groups] Back to home page 
[Register] Register / 
[Login] Login 
Forum Index
Profile for :: thanthuy4
Avatar All about thanthuy4
Ranking:
Registration date:  24/09/2020 07:20:18
Number of messages posted:  No posted messages available
Created topics: No topic created
Biography: Du An Dien Nang Luong Mat Troi Tai Huyen Phu Hoa Phu Yen Tong C ty Dien luc Phu Yen da lua chon dan di Cuong Solar la quy doanh nghiep de van hanh du an dien nang luong mat troi tai huyen Phu Hoa nham muc dich ban loi yeu cau su dung dien cho nhung ho dan cung nhu dam bao an ninh nang luong dan toc dua ra cac chi tiet du an dien nang luong mat troi tai huyen Phu Hoa 1 Phuong phap thiet yeu Dien nang luong mat troi noi luoi 2 Khach hang cong ty CP Dien mat troi Europlast Phu Yen Day la cong ty truc thuoc Tong cong ty Dien luc Phu Yen bao gom nhiem vu cai quan Viec ca?n dung dien huyen Phu Hoa Du an dien nang luong mat troi tai huyen Phu Hoa Phu Yen Click ngay https:https://solarmcgroup.com/kich-thuoc-tam-pin-nang-luong-mat-troi/ 3 Dia chi xa Hoa Hoi huyen Phu Hoa tinh Phu Yen 4 Thong bao du an Tong cong suat 214 16 MW the tich dat chui vao su dung chang 256 ha cong suat phat len luoi chang 179 52 MW San luong dien che bien chang 334 148 MWh nam Dien ban len luoi dien 220KV Mot so hinh anh thuc te cua du an be ngoai chuyen dong cac tam khoi pin nang luong mat troi duoc lap dat da bien doi buc xa anh sang mat troi thanh loai dien mot chieu Sau day nho thiet bi inverter tat ca trang bi thuat toan MPPT Maximum Power Point Tracking de dua mau dien mot chieu thanh dong dien xoay chieu mau dien xoay chieu duoc bao che tu he thong dien nang luong mat troi van duoc ket noi co bao phu dien thiet yeu cua khach hang hoa tam thuong so huu dong dien luoi san co ban dien nang voi su nguon dien luoi Khi dien luoi bi mat inverter se nhanh chong ngat ket noi voi luoi dien de dam bao bo may pin nang luong mat troi chua phat vao luoi dien gay bat trac mang den tinh mang cua doi ngu nhan vien sua chua ca?n dung he thong dien mat troi noi luoi la bien phap giup giam dien nang tieu thu tu luoi co ma C ty van ca?n den Dong thoi day la bi quyet cat giam ve Ngan sach dung dien va Ngan sach dau tu cho Tong cong ty Dien luc Phu Yen Gan do C ty da khong he ton kem Chi phi bao duong bao duong vay chi dinh ac quy chat van du an dien nang luong mat troi tai huyen Phu Hoa Phu Yen Su thanh tuu cua du an se dong vai tro can thiet trong bai toan dam bao can trong nang luong dan toc va ngung su menh cung cap can phai co ve dien cua chung ta Sat do gop phan chua nho trong Viec bao ve dien tich tinh co nho bai toan ca?n dung cong dung nguon nang luong tai tao manh dan Cuong Solar da duoc Tong C ty Dien luc Phu Yen co long tin gan loc la cong ty doi tac trong viec cai tien va phat trien cum du an nang luong tai tao cung nhu dua nang luong sach toi nguoi dan Su hop tac va ky ket mang tinh ke hoach nay da va dang gop phan gui dat nuoc hinh chu S som tro thanh mot quoc gia tu nha ve nang luong trong tuong lai chua xa Tai sao nen can chon to gan Cuong Solar 1 Be day cac bi quyet hoat dong trong nganh manh me Cuong da duoc hon 15 nam cac bi quyet trong van de phat trien cung nhu nghien cuu nhieu cach nang luong sach Toi tat ca doi ngu ki su chuyen dung duoc dao tao nen tu nghiep vu nghiep vu tu cum nuoc dung dau trong linh vuc nang luong cai tao Cua ca dang mang den deu san pham hoan thien ung dung hon cho gia dinh 2 Doi ngu con nguoi chuyen nghiep Du an dien nang luong mat troi tai huyen Phu Hoa Phu Yen Click ngay https://solarmcgroup.com/hinh-anh-pin-mat-troi/ so dong con nguoi van cung nhu dang lam viec tai manh khoe Cuong da so la nhieu ky su giau kinh nghiem sieng khao ngay canh cung nhu thuc thi cac thanh cong bu be dai trong va ngoai nuoc 3 San pham cao cap dich vu deu duoc bao gan Cuong Solar nhap khau cung nhu buon ban truc tiep tu cac ten thuong hieu lon uy tin cua cac nuoc khac nhu LG ARM Panasonic Rich Solar Trina Solar Q Cells … bao gom ca nhieu san pham dat chat luong chi tieu cua rat nhieu nuoc Au Luc My cung nhu cac chung nhan quoc te thuong hieu cung nhu UL IEC ISO 9001 … 4 Bo may cung cap rong khap dung manh Cuong Solar co chi nhanh ben tren nuoc ta chuyen dung cho quy khach hang chong vanh rat nhieu luc da so vi tri bo tro nguoi dat hang 24 7 5 Giam tiep giap bo may tu xa manh dan Cuong Solar co mot to hop chiec ron dieu hanh he thong nang luong mat troi bao gom tat ca nhieu phan mem duoc tai bo len cac he dieu hanh giup giam sat san luong dien ho tro online 24 7 du bao khi co su co xay ra Click ngay https://solarmcgroup.com/hoa-qua-son-coffee-phat-trien-nang-luong-sach-gop-phan-bao-ve-moi-truong/
Contact thanthuy4
Private Message:
Powered by JForum 2.1.8 © JForum Team