My Forum - your board description
  [Search] Search   [Recent Topics] Recent Topics   [Hottest Topics] Hottest Topics   [Members]  Member Listing   [Groups] Back to home page 
[Register] Register / 
[Login] Login 
Forum Index
Profile for :: catcampuchia
Avatar All about catcampuchia

Ranking:
Registration date:  07/12/2022 07:17:04
Number of messages posted:  No posted messages available
Created topics: No topic created
Website:  http://catcampuchia.com/
Biography: Công ty Kavico cam k?t v?i khách hàng: S?n ph?m cát campuchia s?ch, ??m b?o ch?t l??ng theo tiêu chu?n CO, CQ Th? t?c h?p ??ng quy ??nh rõ v? ch?t l??ng, s? l??ng, giá c?, làm nhanh chóng, không m?t th?i gian c?a 2 bên Cung c?p l??ng cát l?n t? 5-9 tri?u m3 Công ty Kavico ???c c?p phép khai thác cát campuchia xu?t kh?u có gi?y t? minh b?ch Cát ???c xu?t kh?u theo ???ng chính ng?ch v? Vi?t Nam, có xu?t hóa ??n VAT theo yêu c?u Cát lo?i cát cung c?p bao g?m cát lo?i 1,2 – 1.8 và 1.8 – 2.2; cát san l?p m?t b?ng, xây d?ng các công trình nhà ?, khu công nghi?p, khu l?n bi?n… THÔNG TIN LIÊN H?: ??a ch?: S? 29 ???ng 8C2, KDC H?ng Phú 1, Khu v?c 8, Ph??ng H?ng Phú, Qu?n Cái R?ng, Thành ph? C?n Th? Hotline 1: 0896169166 zalo Hotline 2: 0932726644 zalo Email: sales@catcampuchia.com Website:https://catcampuchia.com/
Contact catcampuchia
Private Message:
Powered by JForum 2.1.8 © JForum Team